Okres przyjmowania zgłoszeń zakończył się
w dniu 30.09.2022 roku